REGISTER- OCH DATASKYDDBESKRIVNING

Detta är MIZZEN OYs dataskyddsbeskrivning enligt personuppgiftslag, artiklarna 10 och 24 och EU: s databeskyddsförordning (GDPR). Skapad den 20 maj 2018. Senaste ändring 1.11.2018.

Registrat

MIZZEN OY, FO 2959663-7

Address: Skogsbergsgatan 7, 65300 Vasa

 

Registeransvarige

 

Iiro Suksi, +358 452 641 642, iiro.suksi@mizzen.fi

Registerns namn


Mizzens kundregister och faktureringsregister. 

 

Rättslig grund och syftet med att behandla personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna databeskrivningsförordning är

- samtycke från personen

- avtalet där den registrerade parten är en part

- lagen (nationell lagstiftning i olika EU-länder som gäller sjötrafik och besättningslistor)

- registratens berättigade intresse i förhållande till kunden.

 

Personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål

- tillhandahålla och leverera tjänster till kunder

- kundrelationshantering och kundförvärv

- marknadsföring av produkter och tjänster

- affärsutveckling

- överensstämmelse med lagkrav

- andra liknande användningsområden.

 

Samtal mellan kunden och Mizzen kan lagras för att säkerställa kvaliteten på kundtjänsten.

 

Data används inte för automatiserad beslutsfattande eller profilering.
 

Innehållet i registret

 

Informationen som lagrasi registret är:
- namn, adress, telefonnummer / s, e-postadress och annan liknande information
- fakturering, betalning och orderinformation och annan information om kundrelationer.
 

Informationskällor

 

Informationen i registret är:
- baserat på information som tillhandahålls i kundrelationen
- när kunden begär det, anmäler sig till nyhetsbrev som produceras av Mizzen med ett webbformulär
- från kunden vid olika marknadsföringshändelser, via Internet, via e-post, telefon eller på annat sätt, som personen lämnar sin information. ​


Mizzen samlar också personuppgifter från sina kunder på manskapslistorna för de båtar som Mizzen har förmedlat samt om kvalifikationer för de personer, som fungerar som båtens skeppare. Att samla och vidarebefordra information till företag som hyr båtar är ett måste för tjänsten och bygger på ifrågavarande landets lagstiftning och / eller hyresavtal. Denna information utgör inte ett register som Mizzen behåller i enlighet med personuppgiftslagen eftersom uppgifterna förstörs efter användning.

Regelbundna överlämningar av data och överföring av data utanför EU

Informationen lämnas inte regelbundet till andra parter.  
 

Data kan överföras till en server som ligger inom eller utanför EU, enligt vad som tillåts i personuppgiftslagen, för lagring och bearbetning på reglers vägnar.

 

Icke-EU-partner måste följa EU:s sekretesspraxis.
 

Rättigheter av den registrerade

 

Registrerade i registret har rätt att inspektera informationen i MIZZENs kund- och faktureringsregistret och begära korrigering av felaktig information eller komplettering av ofullständig information. En skriftlig begäran om kontroll måste skickas till den person som ansvarar för registret. En inspektionsförfrågan kan också göras personligen på regulatorns kontor.

 

Kontrollen kan begära att sökanden bevisar sin identitet. Kontrollanten ansvarar för kunden inom tidsramen (inom en månad) i EU:s databeskyddsbestämmelser.

 

Kunden har rätt att förbjuda användningen av sin information för marknadsföring och rätten att begära korrigering av felaktig information genom att kontakta registraren eller genom att anmäla registrarens kundservice.

 

Mizzen förbehåller sig rätten att behålla sådan information som är nödvändig för utförandet av hyresavtalet. Rätten att ta bort personuppgifter från registret börjar när hyreshändelsen är avslutad.
 

Övriga rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter

En person i registret har rätt att begära avlägsnande av personuppgifter om honom / henne från registret ("rätt att bli glömt"). På samma sätt har de registrerade andra rättigheter enligt EU: s allmänna databeskrivningsförordning, såsom att begränsa behandlingen av personuppgifter i vissa situationer.

 

Förfrågningar måste skickas skriftligen till regulatorn. Kontrollen kan begära att sökanden, om det behövs, bevisar sin identitet. Kontrollören ansvarar för kunden inom den tidsram som föreskrivs i EU: s databeskyddsbestämmelser (som regel inom en månad).

Principer för registersäkerhet

 

Registret lagras inte som en pappersutskrift. Uppgifterna lagras på servrar på Internet, vars säkerhet behandlas tillräckligt.

Tillgång till kundregistret är begränsat till de MIZZENs anställda och andra definierade personer som behöver information i sina uppdrag. De har personliga användar-ID och lösenord. Data samlas in i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel.

COOKIES

 

På webplatsen www.mizzen.fi används  cookies. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelse och service.