top of page

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on MIZZEN YACHT CHARTER (jäljempänä Mizzen) henkilötietolain 10 ja 24 § ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2018. Viimeisin muutos 1.11.2019.

Rekisterinpitäjä

 

MIZZEN YACHT CHARTER, Y 2654494-6

Osoite: Koulukatu 27, 65100 Vaasa

Rekisteristä vastaava henkilö

Iiro Suksi, +358 452 641 642, iiro.suksi@mizzen.fi

Rekisterin nimi

Mizzen asiakasrekisteri ja laskutusrekisteri.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön suostumus

- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- laki (eri EU-maiden kansallinen lainsäädäntö koskien vesiliikennettä ja alusten miehistöluetteloita)
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakassuhteeseen perustuen.

 

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa

- palvelujen tuottaminen ja toimittaminen asiakkaille 

- asiakkuuksien hoitaminen ja asiakashankinta

- tuotteiden ja palveluiden markkinointi

- liiketoiminnan kehittäminen

- lainsäädännöllisten vaatimusten noudattaminen

- muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Asiakkaan ja Mizzenin väliset puhelut voidaan tallentaa asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talLennettavia tietoja ovat:

- nimi, osoite, puhelinnumero/t, sähköpostiosoite ja muut vastaavat tiedot

- laskutus-, maksu-, ja tilaustiedot sekä muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan

- asiakassuhteessa ilmoitettujen tietojen perusteella

- asiakkaan pyytäessä rekisteröitymistä tilatessaan Mizzeniltä sen tuottamia uutiskirjeitä www-lomakkeella

- asiakkaalta itseltään erilaisissa markkinointitilaisuuksissa, internetin kautta, sähköpostilla, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Mizzen kerää asiakkailtaan henkilötietoja myös välittämiensä vuokraveneiden miehistöluetteloihin ja tietoja veneiden päällikköinä toimivien henkilöiden pätevyyksistä vuokraveneiden kuljettamiseen. Tietojen kerääminen ja välittäminen edelleen veneitä vuokraaville yrityksille on välttämätöntä palvelun toteuttamiseksi ja perustuu ao. maan lainsäädäntöön ja/tai veneen vuokrasopimukseen. Näistä tiedoista ei muodostu Mizzenin ylläpitämää henkilötietolain tarkoittamaa rekisteriä, koska tiedot tuhotaan käytön jälkeen. Katso Miehistöluettelo ja pätevyystodistukset.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Tietoja voidaan henkilötietolain sallimalla tavalla siirtää EU:n tai sen ulkopuolella tavalla sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n tietosuojakäytäntöjen täyttämistä.

Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteriin merkityllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat MIZZEN:n asiakas- ja laskutusrekisterissä olevat tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).

 

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Mizzen pidättää oikeuden säilyttää sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä vuokraustapahtuman toteuttamiseksi. Oikeus henkilötietojen poistamiseksi rekisteristä alkaa, kun vuokraustapahtuma on päättynyt.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Tiedot säilytetään Internetissä sijaitsevilla palvelimilla, joiden tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

 

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä MIZZEN:n palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Evästeet

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä. Käytämme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja palvelun kehittämiseksi.

bottom of page