top of page

PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Mizzen Yacht Charter (jäljempänä Mizzen) tuottaman ja ylläpitämän, pääasiallisesti verkko-osoitteessa www.mizzen.fi ylläpidettävään vuokraveneiden välityspalvelun (jäljempänä Palvelu) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja.

Palvelun kuvaus

Mizzen välittää vuokraveneitä Palvelun käyttäjille (Asiakas). Palvelussa käytetään kansainvälisiä charteralan varausjärjestelmiä, joiden kautta MIZZEN edustaa niissä mukana olevia ammattimaisia ja asianmukaisella tavalla toiminta-alueelleen rekisteröityneitä venevuokrausyrityksiä (jäljempänä Yritys).

Palvelussa käytetään em. varausjärjestelmien tietokannoissa olevia, Yritysten sinne tuottamia kuva-aineistoja ja teknisiä- sekä hinta- ym. tietoja veneistä, joiden pohjalta Mizzen markkinoi palvelua ja tekee asiakastarjouksia. Varausjärjestelmässä olevat veneet on varustettu, katsastettu ja vakuutettu ao. maan ao. toimintaa koskevien lakien ja sääntöjen mukaan.

 

Palvelussa Mizzen käyttää asiantuntijuuttaan löytääkseen Asiakkaalle parhaat mahdolliset venevaihtoehdot ja asiaan liittyvän kattavan kokonaisinformaation kulloisenkin tilanteen mukaan.

 

Mizzenin asema on toimia välittäjänä ja Yrityksien agenttina, veneen vuokrauksesta tekevät Asiakas ja veneen vuokraava Yritys aina erillisen vuokrasopimuksen ao. Yrityksen käytäntöjen mukaan. Mizzen vastaa Palveluun liittyvästä asiakaspalvelusta ja toimii tiedon ja maksujen välittäjänä, eikä ole vuokrasopimuksen/ sopimussuhteen osapuoli.

 

Mizzen välittää vuokraveneitä lähtökohtaisesti samalla vuokrahinnalla, jolla Yritykset vuokraavat niitä suoraan Asiakkaille ilman välittäjää.

Mizzen ei peri Palvelusta Asiakkaalta erillisiä palvelu- tai välitysmaksuja.

 

Varausprosessi

Asiakkaan tehdessä tilauksen (varaus) vuokraveneestä, Mizzen ilmoittaa siitä ao. varausjärjestelmän kautta Yritykselle ja vahvistaa tilauksen Asiakkaalle kirjallisesti sähköpostilla.

Asiakas vahvistaa tilauksen sitovasti maksamalla Mizzenin lähettämän laskun vuokraennakosta, joka on 50% veneen kokonaisvuokrasta. Mizzen välittää asiakkaan maksamat vuokrat edelleen vuokrausyhtiölle.

 

Ennakkomaksu maksetaan varauksen yhteydessä ja sen maksaminen vahvistaa varauksen lopullisesti.

Vuokrausehdot

Vuokraennakkolaskun liitteenä asiakkaalle toimitetaan ko. vuokrausyhtiön englanninkieliset vuokrausehdot, jotka asiakas hyväksyy laskun maksamalla. Vuokraehdoissa määritellään sopimussuhde Asiakkaan ja Yhtiön välillä, palvelun sisältö, osapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut, sekä peruutus ja muut ehdot sekä toimenpiteet virhe-, vahinko- ja riitatapauksissa.

Mikäli käytetty kieli on esteenä ehtojen tulkitsemiselle, Mizzenin asiakaspalvelu on Asiakkaan käytössä.

 

Yritysten toiminnan ominaispiirteiden ja eri maissa sovellettavien erilaisten periaatteiden johdosta vuokraehdot ovat Yrityskohtaisia.

 

Vuokraveneen käyttäminen

 

Asiakkaan on käytettävä vuokravenettä vuokrasopimuksessa ja ehdoissa kuvatulla tavalla huomioiden hyvä ja turvallinen veneilytapa ja paikallinen sekä kansainvälinen meri- ja muu asiaa koskeva lainsäädäntö.

 

Nämä PALVELUN KÄYTTÖEHDOT eivät kata vuokraveneen käyttöä.

 

Asiakasliittymä

 

Asiakkaan käytettävissä on henkilökohtaisen palvelun ja asiantuntemuksen lisäksi Mizzenin verkkosivuilla varausjärjestelmän asiakasliittymä (venehaku). Asiakasliittymän kautta Asiakkaan on mahdollisuus pyytää tarjouksia, tehdä varausoptioita ja varauksia. Asiakasliittymän kautta saadut tarjoukset, varausoptiot ja varaukset muuttuvat sitoviksi vasta, kun Mizzen on ne erikseen vahvistanut Yrityksen puolesta. Vahvistamisen tapahtuu sähköpostilla enintään 24 tunnin kuluessa siitä, kun asiakas on pyytänyt tarjouksen, tehnyt varausoption tai varauksen.

 

Vastuun rajoitukset

 

Palvelu saattaa sisältää linkkejä muille verkkosivustoille. Siirryttäessä kolmansien osapuolten verkkosivustoille (ml. venehaku) Palvelun kautta, tapahtuu se omalla vastuulla.

Mizzen ei vastaa muiden toimijoiden verkkopalveluiden kautta saatujen tietojen oikeellisuudesta.

Palvelussa saatetaan käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palvelun kehittämiseksi. Jos Asiakas estää evästeet, Palvelun ominaisuudet eivät mahdollisesti ole kaikilta osin käytettävissä.

 

Mizzen ei vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Asiakkaille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

 

Asiakasliittymää käytettäessä Mizzen ei vastaa sen kautta saatujen tietojen oikeellisuudesta lukuun ottamatta tuottamaansa tietosisältöä. Muutokset tietosisältöön mahdollisia ilman eri ilmoitusta. Sitovat hinta- ja muut tiedot Mizzen antaa erikseen tarjouksissa. Verkkosivujen hinta- ja kustannustiedot viitteellisiä ja sitoumuksetta. 

 

Veneiden kuvat esitteissä ja VENEHAKU-palvelussa osin venevalmistajien tuotekuvia, yksittäisen vuokraveneen yksityiskohdat voivat poiketa kuvista. Varmista aina meiltä veneen ja varustuksen yksityiskohdat.

 

Mizzen ei vastaa mistään vahingoista tai haitoista, joita virheellinen tai riittämätön informaatio mahdollisesti aiheuttaa Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille.

 

 

Miehistöluettelo ja pätevyystodistukset

Yritykset pyytävät palvelun toteuttamiseksi ja/tai  lainsäädäntöön/ viranomaismääräyksiin perustuen veneen vuokraavalta henkilöltä, Asiakkaalta, veneen miehistöluettelon, jossa on henkilötietoja.

Mikäli asiakas, tai joku hänen miehistöönsä kuuluva henkilö toimii vuokraveneen päällikkönä, on ko. henkilöllä oltava vaadittava pätevyys. Yleensä päällikkönä toimimiseen vaaditaan voimassa oleva kansainvälinen huviveneenkuljettajakirja ja VHF/SRC-todistus.

Yritys varmistuu pätevyydestä pyytämällä etukäteen varauksen yhteydessä jäljennöksiä veneen päällikön pätevyystodistuksista. Joissakin tapauksissa pätevyystodistukset tai muu osoitus pätevyydestä saatetaan vaatia kahdelta veneen miehistön jäseneltä (esim. Kreikka). Asiakas toimittaa pätevyyskirjojen kopiot Mizzenille esimerkiksi sähköpostin liitteenä, jotka Mizzen välittää edelleen Yritykselle.

Alkuperäiset pätevyystodistukset Asiakas esittää Yhtiölle vuokravenettä vastaanottaessaan vuokrausjakson alkaessa.

Miehistöluettelon Mizzen pyytää Asiakkaalta viimeistään n. 4-5 viikkoa ennen vuokrausjakson alkua.

 

Miehistöluettelossa on yksittäisistä miehistön jäsenistä seuraavat tiedot:

  • nimi

  • syntymäpaikka ja maa

  • syntymäaika

  • kansalaisuus

  • asuinpaikka

  • passin tai henkilötodistuksen numero

  • tieto siitä, kenellä miehistö jäsenistä on vuokraveneen kuljettamiseen tarvittava pätevyystodistus ja kuka toimii veneen päällikkönä

Veneen rekisteröityä henkilömäärää ei saa, eikä voi ylittää.

Miehistöluettelon Asiakas toimittaa Yritykselle:

  • käyttämällä sähköistä palvelua, johon Mizzen välittää hänelle linkin tai,

  • Mizzen pyytää Asiakasta täyttämään ja palauttamaan tiedot Mizzenille lomakkeella, jonka Mizzen välittää Yhtiölle. Yhtiö voi sijaita myös EU:n ulkopuolella.

 

Mizzen säilyttää tiedot saantihetkestä siihen asti, kunnes ao. vuokraveneen vuokrausjakso on päättynyt. Miehistöluettelotiedot ja pätevyyskirjojen jäljennökset hävitetään vuokrausjakson päättymisen jälkeen.

Miehistöluetteloista ja pätevyyskirjoista ei muodostu henkilötietolain tarkoittamaa rekisteriä.

Käyttöehtojen soveltaminen

 

Yksittäisessä vuokraustapahtumassa sovelletaan Asiakkaan ja Yrityksen välille solmittua vuokrasopimusta ja Asiakkaalle varauksen yhteydessä toimitettuja vuokrausehtoja. Vuokrasopimuksessa ja vuokrasopimusta sekä sen soveltamista koskevissa asioissa Mizzen ei ole osapuoli.

Mahdolliset vuokrauksen kohdetta koskevat reklamaatiot ja korvausvaatimukset tulee osoittaa suoraan Yritykselle.

 

Mahdolliset muuta kuin vuokrasopimusta koskevat, Mizzenin ja Asiakkaan väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Käyttöehtojen hyväksyminen

 

Käyttämällä Palvelua Asiakas hyväksyy tämän Sopimuksen itseään oikeudellisesti sitovaksi.

 

Palvelussa sovelletaan Suomen lakia.

25.10.2019

Päivitetty 15.9.2020

Miehistoluettelo
bottom of page