top of page

ANVÄNDARVILLKOR

Dessa Användarvillkor gäller användningen av tjänsten som produceras och underhålls av Mizzen Yacht Charter (nedan kallad Mizzen), som huvudsakligen upprätthålls på webbadressen www.mizzen.fi.

Beskrivning av tjänsten

Mizzen förmedlar hyrbåtar till servicens användare (Kund). Tjänsten använder internationella charterreserveringssystem, genom vilka MIZZEN representerar professionella båtuthyrningsbolagen (Bolaget) som är lämpligt registrerade inom sitt verksamhetsområde.

 

Tjänsten använder bilddata och teknisk och prisinformation som tillhandahålls av Bolagen i databaserna för ovan nämnda bokningssystem, på grund av vilka Mizzen marknadsför tjänsten och gör offerter.

 

Båtarna i bokningssystemet är utrustade, besiktade och försäkrade enligt lagar och bestämmelser för landet, där verksamheten idkas.

 
I tjänsten Mizzen använder sin expertis för att hitta de bästa möjliga båtalternativen och omfattande information för Kunden relaterad till situationen.

 

Mizzens ställning är att fungera som mellanhand och som agent för Bolaget. För uthyrningen gör Kunden och Bolaget ett hyresavtal enligt Bolagets praxis.

 

Mizzen ansvarar för kundservice relaterad till Tjänsten och fungerar som förmedlare för information och betalningar och är inte part i ovanstående hyresavtal. Mizzen förmedlar båtar till samma hyreskostnad som Bolaget hyr dem direkt till Kunder utan mellanhand. Mizzen debiterar inte Kunden för separata service- eller mäklaravgifter

 

Bokningsprocess

När Kunden gör en beställning (bokning) från en hyrbåt, meddelar Mizzen Bolaget via bokningssystemet och bekräftar beställningen skriftligen till kunden via e-post.

Kunden bekräftar beställningen genom att betala en faktura förskottsbetalning utfärdat av Mizzen för en hyreskostnad på 50% av båtens totala hyra.

 

Mizzen kommer att vidarebefordra av kunden betalda hyror till Bolaget. Förskottsbetalning kommer att betalas vid bokningstillfället och den bekräftar bokningen.

Hyresvillkor

Som bilaga till fakturan för förskottsbetalningen skickas till kunden Bolagets hyresvillkor. Hyresvillkoren är på engelska. Kunden accepterar villkoren genom att betala fakturan. Villkoren definierar avtalsförhållandet mellan Kunden och Bolaget, innehållet i tjänsten, parternas rättigheter, skyldigheter och ansvar samt avbeställning och andra villkor samt åtgärder vid fel, skada och tvist.

 

Om det använda språket är ett hinder för tolkningen av villkoren är Mizzens kundservice till kundens förfogande.

 

På grund av företagens egenskaper och de olika principerna som tillämpas i olika länder är leasingvillkoren Bolagsspecifika.

 

användning av den hyrda båten

 

Kunden måste använda den hyrda båten enligt beskrivningen i hyresavtalet med beaktande av det goda och säkra båtvanor samt lokal och internationell sjöfart och annan relevant lagstiftning.  

 

Dessa ANVÄNDARVILLKOR täcker inte användningen av hyresbåten.

 

Kundabonnemang

 

Förutom personlig service och expertis har kunden tillgång till kundabonnemang (båtsökning) till bokningssystemet på Mizzen-webbplatsen. Via båtsökning Kunden kan begära offereter, göra bokningsoptioner och bokningar. Offerter, bokningsoptioner och bokningar som tas emot via båtsöking blir bindande först efter att Mizzen specifikt har bekräftat dem på Bolagets vägnar. Bekräftelse kommer att ske via e-post inom 24 timmar efter att kunden har begärt offerten, gjort en option eller en bokning.

 

Ansvarets begränsningar

 

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser. När du byter till tredje parts webbplatser (inklusive båtsökningar) via Tjänsten är det på egen risk. Mizzen ansvarar inte för noggrannheten av all information som erhållits via andra onlinetjänster. Tjänsten kan använda cookies och andra liknande tekniker för att utveckla tjänsten. Om kunden blockerar cookies kan funktionerna i Tjänsten inte vara helt tillgängliga.  

 

Mizzen ska inte vara ansvarig för skador på kund eller tredje part som orsakas av användningen av Tjänsten eller eventuella fel, tekniska defekter, skadlig programvara, länkar eller raster.

 

När du använder ett klientgränssnitt är Mizzen inte ansvarig för noggrannheten hos den mottagna informationen, förutom den information som den producerar. Ändringar av informationsinnehållet är möjliga utan föregående meddelande. Bindande pris och annan information Mizzen ger separata citat. Webbplatsens pris- och kostnadsinformation är vägledande och ej bindande.

 

Båt bilder i broschyrer och BÅTSÖK service del av båtproducentens produktbilder, detaljer om en enda båt kan skilja sig från bilderna. Alltid ge oss detaljer om din båt och utrustning.

 

Mizzen är inte ansvarig för eventuella skador eller olägenheter som kan orsakas av felaktig eller otillräcklig information till Användaren eller tredje part.

 

 

besättningslista och behörighetsbrev

 

För att tillhandahålla tjänsten begär Bolag Kunden en besättningslista som innehåller personuppgifter. Denna begäran kan basera sig också på lagen eller regel som myndigheterna har ställt.


Om Kunden, eller någon i hans besättning, fungerar som båtens befälhavare (skeppare) skall han/hon ha nödvändig kompetens.

 

Generellt, när det gäller en finne, krävs en giltig internationellt behörighetsbrev för förare av fritidsbåtar samt SRC/ VHF sertifikat. Bolaget säkerställar giltighet genom att i förväg begära kopior av serifikat. I vissa fall krävs kompetensbevis för två båtbesättningsmedlemmar.

 

Om kunden inte har den kvalifikation som krävs kan den förhindra uthyrningen. I detta fall gäller uppsägningsvillkoren i hyresavtalet, eller så kan hyresgästen anlita en professionell skeppare på egen bekostnad.

 

Kunden kommer att ge kopior av sertifikaten till Mizzen, till exempel som en bilaga till det e-postmeddelande som Mizzen ska vidarebefordra till Bolaget.

 

Vid mottagandet av båten presenterar Kunden till Bolaget originala sertifikat.

 

Besättningslistan Mizzen kommer att fråga kunden senast 4-5 veckor före hyresperiodens start.  

 

Besättningslistan innehåller följande information för enskilda besättningsmedlemmar:​


• namn

• födelseort och land
• födelsedatum
• medborgarskap
• ort
• Pass eller ID-kortnummer
• Information om vem av besättningsmedlemmarna fungerar som båtens befälhavare.  

 

Kunden skickar Besättninglistan Bolaget:

• genom att använda elektronisk tjänst som Mizzen skickar vidare till honom eller
• Mizzen ber kunden att fylla i och returnera informationen till Mizzen med hjälp av en blankett. Mizzen skickar blanketten företaget. Företaget kan också vara beläget utanför EU.  

 

Mizzen håller informationen från mottagningstillfället tills charterbåtens hyrestid har löpt ut.

 

Besättningslistainformationen och kopiorna av sertifikaten kommer att förstöras efter utgången av hyresperioden. Besättninglistorna och sertifikat utgör inte ett register enligt personuppgiftslagen.

Användning av användarvillkor

 

Vid enskilda hyrestransaktioner tillämpas hyresavatal mellan Kunden och Bolaget och de villkor, som har skickats till Kunden. När det gäller hyresavtalet och tillämpande av hyresvillkor, Mizzen är inte en part.

Eventuella reklamationer som berör uthyrningen och ersättningskrav skall hänvisas ditekt till Bolaget.

Målet är, att eventuella meningsskiljaktigheter mellan Kunden och Mizzen som berör annat än hyresavatlet lösas i uppgörelse mellan parterna. Om uppgörelse inte nås, lösas saken i Vasa tingsrätt.

Godkännande av användarvillkor

 

Genom att använda Tjänsten accepterar Kunden dessa villkor som juridiskt bindande.  


Tjänsten regleras av finsk lag.

bottom of page